Legalisert oversettelse 

Det kan være behov for en legalisert oversettelse dersom du har et dokument som skal kjennes gyldig i utlandet. Legalisering innebærer blant annet bruk av apostillestempel, og dette bidrar til at mottaker vet at dokumentet er ekte.  

Her er alt du trenger å vite! 

Hva er en legalisert oversettelse? 

En legalisert oversettelse er en oversettelse som har fått notorialbekreftelse. Legaliserte dokumenter har gjennomgått en formell prosess som sikrer at de får rettslig virkning i andre land enn Norge. Dette er først mulig etter at landets ambassade har bekreftet dokumentet.  

Legalisering av dokumenter er blant annet nødvendig når dokumenter utstedt av norske myndigheter skal ha rettslig virkning i utlandet. Er det snakk om dokumenter fra andre land, må disse legaliseres i det aktuelle landet for å kjennes juridisk gyldige i Norge. 

Person som oversetter vitnemål

Hvordan legalisere et dokument? 

Ved legalisering må en offentlig funksjonærs signatur bekreftes. Det skal også bekreftes at vedkommende har en stilling som gir rett til å skrive under på et slikt dokument. Prosessen foregår på følgende måte:  

  1. Dokumentet blir bekreftet av notarius publicus (i de fleste tilfeller tingretten) 
  2. Utenriksdepartementet legaliserer dokumentet 
  3. Til slutt må ambassaden (tilhørende landet dokumentet skal kjennes gyldig i) bekrefte dokumentet  

Merk at legalisering ikke regnes som en bekreftelse på at selve innholdet i dokumentet er korrekt. Det er kun underskriften og underskriverens rolle som bekreftes. 

Hva er apostille? 

Med det formål å forenkle legalisering, ble den såkalte apostille-konvensjonen innført. Konvensjonen gjør det mulig å erstatte tradisjonell legalisering med en enklere prosedyre, der dokumentet påføres et stempel. 

Apostille-stempelet gir den samme bekreftelsen som tidligere kun var tilgjengelig gjennom legalisering. Stempelet blir påført av Statsforvalteren. På regjeringens nettside finner du informasjon om hvilke land som er inkludert i apostille-konvensjonen. 

Trenger man apostillestempel på oversettelsen? 

Dette avhenger av hva det oversatte dokumentet skal brukes til. Er det et dokument som skal kjennes juridisk gjeldende i et annet land, er det ofte behov for en legalisert oversettelse. Det vil si – en oversettelse som har fått apostillestempel eller blitt legalisert på tradisjonelt vis.  

Hvis myndighetene i landet der oversettelsen skal brukes krever at dokumentet oversettes, må dette gjøres av en statsautorisert oversetter. I så fall må oversettelsen (samt en kopi av originaldokumentet) notorialbekreftes før det legaliseres av Statsforvalteren/UD.  

En notorialbekreftelse vil si en notarius publicus har bekreftet dokumentet. PS! Er det snakk om et oversatt dokument som skal brukes i nordiske land, trengs kun notorialbekreftelse.  

Ofte er ikke legalisert oversettelse nødvendig 

Det er først og fremst nødvendig med legaliserte oversettelser dersom myndighetene i mottakerlandet krever dette. Hvis ikke, holder det sannsynligvis med en ordinær oversettelse.   

En statsautorisert translatør bør brukes dersom riktigheten av innholdet må bekreftes med stempel. Foreligger det ikke krav om dette heller, er det mulig å få hjelp av vanlige oversettere. 

Motta hjelp med oversettelsen 

Har du ikke bruk for en legalisert oversettelse, er en vanlig oversettelse et godt alternativ. Din Translatør hjelper deg med oversettelsen, enten det er et dokument eller annen tekst. Våre oversettere er erfarne og flinke, og sørger for et best mulig sluttresultat.  

Vi vektlegger kvalitet og effektivitet til en god pris!